Loading...

นายกสมาคม

นายทวีชัย หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

สมาคมผู้ประกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆของทางสมาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือ TSA เพื่อส่งเสริมธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและให้ความ รู้ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยมีนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ คุณโทนี่ หยาง เพื่อบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคม
 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย
 2. สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ต่อสังคม
 4. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุสากรรมระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
 6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 7. ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดขึ้น
 8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
 9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้ตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
 10. สมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
 1. บริษัท/บุคคล ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ ทุกคนจะได้รับนิตยสาร Security Thailand ราย 2 เดือน ฟรี ปีละ 6 เล่ม รวมมูลค่า 300บาท
 2. รับฟรี นิตยสาร Diectory รายปี ปีละ 1 เล่ม มูลค่า 500บาท
 3. ข่าวสาร และข้อมูลการจัดนิทรรศการต่างประเทศ
 4. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการกับสมาคมฯ
 5. อบรมสัมมนาความรู้ด้านความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. หนังสือสมาคม ปีละ 1 เล่ม

TSA 12 Years VDO Highlight

ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อ
สมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

เว็บไซต์ของสมาชิกทั้งหมดในสมาคม

เว็บสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย ได้รวบรวมอัพเดทเนื้อหาสาระ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมให้รู้ทันความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันได้ทันท่วงที