คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

นายกสมาคม

นายทวีชัย หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน