การก่อตั้งสมาคม TSA

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
(TSA)

ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสิงห์ทอง
รางวัลธรรมาภิบาล ครั้งที่ 7

พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี)
มอบรางวัลสิงห์ทอง 2559 ให้แก่
คุณโทนี่ หยาง (นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย)

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้การสนับสนุนและการผลักดันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (CT) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประทศไทย (NECTEC) และทอการคไทย (Thai Commerce Chamber) เป็นตัน TSA จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 นับแต่นั้น มา สมาคมได้ขยายโครงสร้างและเติมโตอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมทั้งเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยไทยในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบัน (TSA) มีสมาชิกมากกว่า 600 ราย ประกอบไปด้วยผู้นำหลักผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง กิจการค้นวิศวกรรมและดำนการวิจัยและฒนา เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสินคประเภทระบบสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด ระบบโรงแรมระบบทางเดิน ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แลระบบควบคุมลานจอดรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมด้านระบบรักษาความปลอดภัย จัดอบรมด้านเทคนิค และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าร่วมงานสัมมนาเทคนิคค้นความปลอดภัยกับหน่วยงนกหารและตำรวจ ให้ความช่วยเหลืองานระบบกล้องวงจรปิดในโรงเรียนขตชนบท เข้าร่วมให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ทลายครั้ง โดยตั้งปณิธานด้านความร่วมมือและก้าวไปพร้อมกัน มีการจัดงานและเข้าร่วมงานนิทรรศการ ผู้ประกอบการะบบรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าและยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ยังเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย อาทิแช่น สภาทอการค้าแห่งประเทศไทย, หอการคไทย-จีน, Asia pacific security association, and Global Security Industry Alliance.

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เริ่มก่อขึ้นเมื่อปี 2555 มีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้
(Thai Security Association was founders since 2012 by 7 members as follow.)