TSA ประชุมกรรมการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ

Share :

TSA ประชุมกรรมการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ประชุมชี้แจงในกิจกรรมที่สมาคมได้จัดขึ้น และกำลังดำเนินการ รวมทั้งให้กรรมการฝ่ายบริหารทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน […]

TSA ประชุมกรรมการฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2559 โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ประชุมชี้แจงในกิจกรรมที่สมาคมได้จัดขึ้น และกำลังดำเนินการ รวมทั้งให้กรรมการฝ่ายบริหารทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากผู้บริหารมืออาชีพ