10 Year Anniversary สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

Share :

ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ที่เป็นศูนย์รวมของความร่วมมืออันดี รวมทั้งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้าน นวัตกรรม […]

ครบรอบ 10 ปี สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ที่เป็นศูนย์รวมของความร่วมมืออันดี รวมทั้งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย
ได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ร่วมส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีตลอดมา
โดยมีคุณหยั่ง เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาและดำเนินการต่างๆ ของสมาคมเป็นอย่างดีเสมอมา