Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei

Share :

วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.30 น. อนาคตของโลกอัจฉริยะที่กำลังใกล้เข้ามาของการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของยุค 5G […]

วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 13.00 น.-16.30 น.

อนาคตของโลกอัจฉริยะที่กำลังใกล้เข้ามาของการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของยุค 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในอุตสาหกรรมรวมกับการสร้างอุตสาหกรรมยุค 4.0
ซึ่งในการแพร่ระบาดของโคิวิด 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสร้างความสำคัญสำหรับผลิตการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการข่นส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการกำหนดธุรกิจ
ให้มีการขยายเติบโตในบริการเชิงพาณิชย์ในส่วนของ 5G จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลดล็อกโอกาสทางการค้าใหม่ๆ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคของ 5G มาพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของเรา และเข้าใจบทบาทของ 5G ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มากขึ้น
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ในหัวข้อ “Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei”

</a>