คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

Share :

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง […]

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (Project to Enhance Science Communication of Nano Safety for Youth 2018 / NCY 2018) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและ ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช/NSTDA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่มีอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เป็นต้น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Master Class จะได้เข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการทำสื่ออย่างง่าย โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค เข้าค่ายอบรมบ่มเพาะและให้ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ตลอดจนได้รับการอบรมเทคนิคการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และการทำคลิปวิดีโออย่างง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี