งาน TSA Thank You Party เลื้ยงของคุณผู้ทรงคุณวุฒิและรวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน

Share :

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้จัดงาน TSA Thank You Party ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเลื้ยงของคุณผู้ทรงคุณวุฒิและรวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้จัดงาน TSA Thank You Party ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเลื้ยงของคุณผู้ทรงคุณวุฒิและรวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ