สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน “การเสวนาการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 1

Share :

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี […]

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
จัดขึ้นโดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) สนับสนุนและประสานงานโดยธนาคารกสิกรไทย
สำหรับการเสวนาการเกษตรนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย 7 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่
  • มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา
  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  • สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  • มูลนิธิกสิกรไทย
  • มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาการและการวิจัย ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการสัมมนา หารือ เจรจา และแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมของประเทศไทย ผ่านนวัตกรรมและการวางรากฐานสำหรับอนาคต หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือของอนุภูมิภาคระหว่างประเทศผ่านเวทีการปรึกษาหารือร่วมกัน ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับการฟื้นฟูพื้นที่ผืนป่าและสภาพแวดล้อมของชุมชน เกิดการบูรณาการในระดับต่างประเทศในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านเนชั่นทีวีช่อง 22 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. และสามารถเข้าร่วมงานเสวนาระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พฤษภาคม 2567

โดยภายในงานมีการนำเสนอสินค้านวัตกรรมทางการเกษตรจากหน่วยงานทั้งประเทศไทยและจีนกว่า 70 บูธ รวมถึงการออกร้านจากจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านกว่า 20 ร้านค้า