พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย

Share :

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม TSA ได้มีโอกาสต้อนรับ พล.อ.ต. […]

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม TSA และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม TSA ได้มีโอกาสต้อนรับ พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัยและให้เกียรติรับเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม TSA อีกด้วย