งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยจากทั่วโลก ณ ไทเป ไต้หวัน

Share :

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคม, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา […]

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคม, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา ที่ปรึกษา, คุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ รองนายกสมาคม, คุณเวคิน ดำรงรัตน์ รองนายกสมาคม, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ, คุณสมชาย จันทร์ปวน กรรมการ, คุณเอกชล กิ่งชาลศิลป์ กรรมการ แขกรับเชิญจาก Secutech International Security Expo @ ไต้หวัน งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยจากทั่วโลกในวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ณ ไทเป ไต้หวัน (TSA JOIN SECU)